Lausunto: ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

5.2.2021
Nuoli ry
#
Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat kannattaa lausunnolla olevaa arpajaislain uudistusta; rahapelaamisesta syntyvien peli- ja terveyshaittojen syntymistä on ehkäistävä. Lakiuudistuksen myötä laskevat rahapelituotot on kompensoitava valtion budjettirahoituksella; rahapelituotoilla rahoitettava tärkeä ja merkityksellinen yhteiskunnallisen työn rahoitus on turvattava.

Suomen hallituksen ohjelma lähtee siitä, että Veikkauksen asema turvataan arpajaislain uudistuksessa. Tässä ulkomaisen pelitarjonnan käytön rajoittaminen tulee mahdollistaa yhtenä keinona. Ei ole tarkoituksen mukaista, että pelaamiseen käytetyt rahavirrat ohjautuvat maan rajojen ulkopuolelle. Ulkomaiseen pelitarjontaan voidaan puuttua maksuliikenteen estoin: muissakin EU-maissa rajataan ulos yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisia peliyhtiöitä. 

Veikkauksen monopolin peruste on pelihaittojen torjunta. Jos markkinoita ei pystytä rajaamaan, vastuullisuustoimenpiteet menettävät merkitystään, koska ulkopuoliset yhtiöt voivat toimia sääntelyn ulkopuolella.

Veikkauksen liiketoiminnassa tärkeää on kanavointikyvyn parantaminen ja yksinoikeusjärjestelmän vahvistaminen. Kanavointikyky, rahapeliohjaaminen laillisen tarjonnan pariin, on merkityksellistä muun muassa rahapelihaittojen hillitsemiseksi. Uuteen arpajaislakiin tulee kirjata kanavointikyvystä huolehtiminen Veikkauksen yhdeksi tehtäväksi niin ettei pelihaittojen torjunnasta tärkeimpänä perusteena luovuta.

On tärkeää, että lakiin lisätään vastuullisuutta vahvistavat säännökset rahapelien pelaamiseksi edellytettävästä pakollisesta tunnistautumisesta sekä pelituotteiden tarjonnasta ja markkinoinnista. Ehdotetut markkinointisäännösten muutokset ovat pääosin kannatettavia.

Arpajaislainsäädännön uudistuksesta aiheutuvat, nuorisotyön ja liikunnan yleishyödylliseen, terveyttä ja hyvinvointia lisäävän toiminnan rahoitukseen aiheutuvat riskit on otettava huomioon ennalta. Rahapelituottojen vähenemisellä on suuri merkitys toiminnan rahoitukseen. Rahoituksen vähentyessä useat toimijat joutuvat karsimaan toimintaansa, jolloin toiminnan laatu ja vaikuttavuus väistämättä heikkenevät. Tämä ei voi olla arpajaislain uudistuksen tarkoitus ja tulos. Tähän muutokseen on varauduttava valtion budjettirahoituksessa. Päätöstä tästä ei voi lykätä tulevaisuuteen. Päätökset on tehtävä samassa yhteydessä lakiuudistuksen kanssa.

Pelihaittojen lisäksi arpajaislain uudistuksessa on tärkeää kiinnittää huomiota kokonaisuuteen ja ratkaistava samassa yhteydessä poikkihallinnollisesti, miten yleishyödyllinen toiminta ja sen rahoitus jatkossa turvataan. Edunsaajien osaamista valmistelussa on hyödynnettävä ja niitä on kohdeltava yhdenvertaisesti.

 

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijoiden puolesta,

 

Mika Pietilä,                                                                                             Petteri Piirainen,
puheenjohtaja                                                                                         toiminnanjohtaja