Nuolen toimintasuunnitelma 2020

Nuolen syyskokous 30.11.2019 hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2020

1. NUOLEN STRATEGIA 2017-2020

Nuolen tulevaisuuden visio (strategia 2017-2020)

“Korkeakoulutetut nuoriso- ja liikunta-alojen asiantuntijat ovat arvostettuja Suomen hyvinvoinnin tekijöitä. Me Nuolessa luomme edellytyksiä tulevaisuuden hyvälle työelämälle. Toimimme rohkeasti ja avoimesti - jäseniämme kuunnellen.”

Nuolen arvot

 1. Avoimuus ja yhteisöllisyys: “Avoin päätöksenteko, jäsenten osallistaminen ja kuunteleminen.”
 2. Rohkeus ja aloitteellisuus: “Katsotaan tulevaisuuteen, toimitaan luovasti, toimitaan ennakoiden ja puututaan epäkohtiin.”
 3. Oikeudenmukaisuus ja luotettavuus: “Toimitaan pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Toiminta perustuu tietoihin ja faktoihin. Nostetaan esille työelämän tasa-arvoa ja koulutuksen mukaisia tehtäviä.

Nuolen tehtävät (strategia 2017-2020)

 1. Nuoli on nuoriso- ja liikunta-alojen asiantuntija- ja työtehtävissä toimivien sekä aloja korkeakouluissa opiskelevien ammattijärjestö.
 2. Nuolen toiminta edistää nuoriso- ja liikunta-alojen tunnettuutta ja aloilla työskentelevien korkeakoulutettujen jäsentemme ammattialojen profiilia
 3. Nuolen toiminta vaikuttaa jäsentemme työ- ja opiskeluolosuhteisiin, niin työmarkkinoilla kuin korkeakouluissa.

Nuolen toiminnan painopisteet 2017-2020

 1. Alojen koulutukseen vaikuttaminen
 2. Hyvän työelämän edistäminen
 3. Ammattialojen profiilin nostaminen
 4. Jäsenmäärän kasvattaminen

Nuolen toimintaa läpileikkaavat toimintaperiaatteet

Viestintä ja talous tukevat painopistealueiden ja toimenpiteiden toteuttamista.  Toimintaa suunnitellaan talouden ehdoilla.

2. NUOLEN JÄSENET

Nuolen yksi strateginen painopiste on jäsenmäärän kasvattaminen. Vuoden 2020 aikana keskitytään jäsenpitoon, erityisesti jäsenyyden siirtymävaiheissa, kuten opintojen valmistuessa. Tavoitteena on 4 % nettokasvu (61 jäsentä) vuodelle 2020. Tämä tarkoittaa 1600 jäsenen rajan saavuttamista vuoden 2020 aikana. 

Nuolella oli marraskuussa 2019 yhteensä 1515 jäsentä.

3. TOIMINTA

Nuolen toiminnassa on strategian mukaisesti neljä toiminnan painopistealuetta:

 1. alojen koulutukseen vaikuttaminen
 2. hyvä työelämä
 3. ammattialojen profiilin nostaminen ja
 4. jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenpito.

Toiminta painottuu toimintavuoden aikana kyseisten painopisteiden mukaisiin toimenpiteisiin. Viestintä ja talous tukevat painopistealueiden ja toimenpiteiden toteuttamista. Hallitus ja työvaliokunta seuraavat strategian ja toimintasuunnitelman mukaisten painopisteiden ja toimintojen toteutumista säännöllisesti.

Toimenpiteistä laaditaan toimintavuoden alussa vuosikello, jonka mukaan toimintaa toteutetaan vuoden aikana suunnitellusti.


Alojen koulutukseen vaikuttaminen

Nuoli käynnistää uudelleen liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimikkeen muuttamisen liikuntapedagogiksi. Tutkintonimikkeen muuttamiseksi laaditaan projekti- ja vaikuttamissuunnitelma.

Opiskelijatoimikunnan ja opiskelijajärjestöjen kautta kerätään koulutuspoliittisia tavoitteita ja toiveita edunvalvontaa varten. Erityisenä painopisteenä on lähiopetuksen lisäämisen tarve oppilaitoksissa.

Esitetään opiskelijatoimikunnan ja opiskelijajärjestöjen kanssa yhteistyössä kannanotto lähiopetuksen lisäämiseksi oppilaitoksissa.


Hyvä työelämä ja ammattialojen profiilin nostaminen

Päivitetään Nuorisotyön ammattieettiset ohjeistukset, ja julkaistaan kirjan 2.painos NUORI2020-tapahtuman yhteydessä.

Perustetaan liikunnan ammattieettisten ohjeiden valmistelua varten työryhmä, johon kootaan laaja liikunta-alan edustus.

Järjestetään Nuolen ammatiliisten opiskelijajärjestöjen kanssa matalan kynnyksen työelämäiltoja.

Järjestetään yhteistyössä Akavan Erityisalojen ja muiden jäsenjärjestöjen kanssa jäsenkoulutuksia ja after work -tyyppisiä tilaisuuksia.

Nostetaan esille Akavan Erityisalojen jäsenpalveluja, kuten ammatillisia webinaareja (10kpl/vuosi).

Osallistutaan Akavan Erityisalojen ja jäsenjärjestöjen työosuuskunta-projektiin.

Tuodaan esille työelämän monimuotoisuutta järjestö-, nuoriso- ja liikunta-aloilla.

 


Jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenpito

Nuoli tavoittelee jäsenmäärän 4 % nettokasvua vuodelle 2020. Jäsenkasvutavoitteeseen pääsemiseksi jäsenpidossa kiinnitetään huomiota erityisesti jäsenyyden saumakohdissa, kuten kontaktoimalla systemaattisesti opinnoista valmistuvia opiskelijoita. 

Jäsenmäärän kehittymistä seurataan hallituksen kokouksissa. Menetettyjen jäsenten kohdalla tarkkaillaan erityisesti eron syitä. Hallituksen kokouksissa seurataan myös erotettavien jäsenten takaisin rekrytointia. Pyritään tapaamaan hallitusten lähikokousten yhteydessä jäseniä, sekä tutustutaan nuoriso- ja liikuntapalveluiden työyhteisöihin.

Toteutetaan aktiivisesti jäsenhankintaa ja -pitoa osallistumalla Akavan Erityisalojen somessa tapahtuviin jäsenhankintakampanjoihin (2kpl, keväällä ja syksyllä). Lähetetään uusille työlämä- ja opiskelijajäsenille liittymislahja, sekä "Tervetuloa jäseneksi" -uutiskirje, jossa nostetaan esille jäsenyyden etuja ja palveluja. Valmistumassa oleville opiskelijoille lähetetään uutiskirje, jossa kerrotaan työelämäjäseneksi siirtymiseen liittyvistä asioista.

Pyritään perustamaan Nuolelle oma opiskelijajärjestö Savonlinnassa alkavalle XAMK:n liikunnanohjaaja (AMK) -koulutukselle, Helsingin ruotsinkieliselle liikunnan koulutukselle, sekä mahdollisesti myös Lahden seudun (Vierumäki) liikunnan koulutukselle.


Viestintä ja talous

Nuolen kaikki viestintä tukee strategisia tavoitteiden saavuttamista sekä painopisteiden toteutumista. Nuolen viestintä painottuu digitaalisiin kanaviin ja viestinnän toteuttamisessa noudatetaan viestintäsuunnitelmaa, jonka mukaan toimitaan muun muassa verkkoviestinnän eri kanavilla.

Sisäistä viestintää Nuolen luottamushenkilöiden suuntaan vahvistetaan Office365-tuoteperheen Teams-alustalla tapahtuvaksi.

Syksyllä 2020 toteutetaan opiskelijatoimikunnan Nuoli-kiertue, jossa opiskelijatoimikunta kertoo jokaisella Nuolen opiskelijajärjestön kampuksella toiminnastaan. Paikallinen opiskelijajärjestö myös esittäytyy.

Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan Nuolen taloudelliset resurssit. Taloudentoteutumista seurataan neljännesvuosittain. Toimintavuoden aikana laaditaan tarvittaessa erillinen käyttötaloussuunnitelma. Nuolen kirjanpidon ja palkanlaskennan hoitaa Tilitoimisto Torpan Tili. Taloushallintoa kevennetään ottamalla käyttöön tarvittavat taloushallinnon ohjelmat. Taloushallinnossa noudatetaan talousohjesääntöä.

Humakissa toimiville opiskelijajärjestöille järjestetään heille suunnattu työpaja/koulutus. 

Käytetään viestinnässä seuraavia #-tunnisteita: #nuolipuhuu #nuolenhallituspuhuu #nuolihallitus #otkpuhuu #otknuoli #ammattiliittonuoli

Käydään läpi opiskelijatoiminnan konseptia vuoden aloitusseminaarissa tarkemmin läpi yhdessä opiskelijatoimikunnan edustajien kanssa

4. HALLINTO

Hallitus

Nuolen hallitus noudattaa yhdistyslakia, voimassa olevia sääntöjä, vahvistettua taloussääntöä sekä hyväksyttyä strategiaa. Hallitus on toimeenpaneva elin, joka noudattaa ja toteuttaa edellä mainittuja sääntöjä, vahvistettua strategiaa ja päätöksiä, vastaa toiminnasta, taloudesta sekä henkilökunnasta ja valmistelee syys- ja kevätkokous asiat. Hallitus päättää edunvalvonnan linjaus kysymyksistä.  

Hallituksen alaisena toimii työvaliokunta, jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja. Työvaliokunta raportoi hallitukselle. Hallituksen alaisuudessa toimii myös opiskelijatoimikunta.  

Hallitus voi nimetä työryhmiä tarpeen mukaan toimikauden aikana. Hallituksen jäsenille nimetään tarvittaessa vastuualueita.

Hallituksen sihteerinä toimii Nuolen toiminnanjohtaja. 

Hallitus kokoontuu vuoden aikana 6-10 kertaa. Osa kokouksista toteutetaan verkkokokouksina. Lähitapaamisia pidetään vuoden aikana ainakin neljä (4). Hallituksella ja opiskelijatoimikunnalla on yhteinen suunnitteluseminaari toimintavuoden alussa ja lopussa. Vuoden lopun kokous ajoitetaan syyskokouksen yhteyteen.


Opiskelijatoimikunta

Opiskelijatoimikunta on hallituksen alainen toimikunta, joka koostuu ammattiliiton opiskelijajäsenistä. Opiskelijatoimikunta valvoo jäsenten etuja koulutuspoliittisissa ja työelämäasioissa sekä edistää opiskelijoiden järjestäytymistä oman ammattiliittonsa jäseniksi. Opiskelijatoimikunta järjestää myös tapahtumia Nuolen opiskelijajäsenille. 

Opiskelijatoimikunnassa on edustus jokaisesta nuoriso- ja liikunta-alan korkeakoulutusta järjestävästä oppilaitoksesta. Opiskelijatoimikunnan kokouksissa on mukana myös Nuolen hallituksen keskuudestaan nimeämä opiskelijavastaava, joka toimii yhteyshenkilönä hallituksen ja opiskelijoiden luottamushenkilöiden välillä. 

Opiskelijatoimikunta kokoontuu vuoden aikana 6-8 kertaa. Osa kokouksista toteutetaan verkkokokouksina. Lähitapaamisia toteutetaan vuoden aikana enintään neljä (4). Hallituksella ja opiskelijatoimikunnalla on yhteinen suunnitteluseminaari toimintavuoden alussa.  

Opiskelijatoimikunta noudattaa toiminnassaan ohjesääntöä. Toimikunnan sihteerinä toimii Nuolen toiminnanjohtaja. Nuolen hallitus nimeää opiskelijatoimintaan vastuuhenkilön hallituksesta. Nuolen puheenjohtaja osallistuu mahdollisuuksien mukaan opiskelijatoimikunnan kokouksiin.

Opiskelijatoimikunnan toimintasuunnitelma noudattaa Nuolen strategisia tavoitteita ja se hyväksytään Nuolen hallituksessa toimintavuoden alussa. 

Opiskelijatoimikunnan edustajille ja opiskelijajärjestöjen toimintaa varten laaditaan vuosikello.


Toimihenkilö

Ammattiliiton palveluksessa työskentelee kokoaikainen toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan vanhempainvapaan (5.10.-16.12.2020) ajalle Nuoleen palkataan järjestösuunnittelija hoitamaan liiton juoksevia asioita.


Talous

Talouden kokonaiskulut talousarvion mukaan ovat 117 400 euroa. Jäsenmaksutuotoiksi on arvioitu 110 000 euroa, jossa on huomioitu noin 6 % kasvu tilikauteen 2020. Muita varsinaisen toiminnan tuottoja Nuolelle on arvioitu kertyvän vuoden 2020 aikana 7400 euroa. 

Jäsenmaksua peritään 1,25 % bruttopalkasta, josta Akavan Erityisalojen osuus on 0,75 %. Ulkomailla asuvien ja eläkeläisten jäsenmaksu on 60 euroa ja opiskelijajärjestöjen jäsenmaksu 50 euroa. Ammatinharjoittajan ja yrittäjän jäsenmaksun suuruus on 200 euroa, joista Akavan Erityisalojen osuus on 140 euroa. 

10 € suuruista vähimmäisjäsenmaksua maksavat ne varsinaiset työelämäjäsenet, jotka ovat Kelan tuen piirissä.


Jäsenyydet ja edustukset

Jäsenyydet

Nuoli on Akavan Erityisalat AE ry:n, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n, Liikuntatieteellisen Seuran sekä Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n jäsen.

Akavan Erityisalat AE ry:n hallitus

Akavan Erityisalojen hallituksen 3.varapuheenjohtajana kaudella 2019-2020 toimii Mika Pietilä ja hallituksen varajäsenenä Riikka Mykrä.

Akavan Erityisalat AE ry:n neuvottelu- ja toimikunnat

Yksityissektorin neuvottelukunta:         Eija Pietilä, ei varaedustajaa.

Valtion neuvottelukunta:                          Ei edustajaa

Kunnan neuvottelukunta:                         Kirsi Alastalo, varalla Sari Nybäck

Ammatinharjoittajien toimikunta:          Ei edustajia.

Korkeakoulutoimikunta:                            Ei edustajia (toistaiseksi)

Opiskelijatoimikunta                                  Pj. Maiju Salminen, varalla Elina Ylönen

Nuoli ry:n toiminnanjohtaja toimii seuraavissa työryhmissä

 1. Järjestö- ja edunvalvontaverkosto
 2. Sopimustavoitteita valmisteleva kunnan taustaryhmä
 3. Akavan Erityisalojen ja jäsenjärjestöjen opiskelijatoimijoiden verkosto
 4. Ilmastotyöryhmä
 5. Liikuntatieteellisen seuran hallituksen jäsen