Nuolen toimintasuunnitelma 2021

Nuolen syyskokous 25.11.2020 hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2021.

 

1 YLEISTÄ


Vuonna 2021 tulee 20 vuotta Nuolen perustamisesta. Juhlavuosi näkyy vuoden aikana muun muassa visuaalisesti ja läpi leikaten kaikkea toimintaa. Juhlavuoden slogan valitaan loppuvuoden 2020 aikana, jotta viestintä juhlavuodesta voidaan aloittaa heti vuoden 2021 alussa.

Nuolen visiona strategiassa on ollut “Korkeakoulutetut nuoriso- ja liikunta-alojen asiantuntijat ovat arvostettuja Suomen hyvinvoinnin tekijöitä. Nuolessa luodaan edellytyksiä tulevaisuuden hyvälle työelämälle, toimitaan rohkeasti ja avoimesti – jäseniä kuunnellen.” Nuolen strategian päivitys aloitetaan vuoden 2021 alussa niin, että päivitetty strategia vahvistetaan kevätkokouksessa 2021.

Strategian päivityksestä vastaa Nuolen hallitus. Strategian päivitysprosessin toteuttaa toiminnanjohtaja hallituksen ohjauksessa. Päivitysprosessiin osallistuvat niin hallituksen kuin opiskelijatoimikunnan jäsenet kuin Nuolen rivijäsenet.

Nuoli toteuttaa yhdessä kolmen muun Akavan Erityisalojen jäsenjärjestön kanssa opiskelijajäsenmaksupilotin vuosina 2021-2022. Nuolessa panostetaan tähän pilottiin erityisesti viestinnällisesti. Pilottia arvioidaan vuoden 2021 aikana säännöllisesti. Vuonna 2021 jatkuu Nuolen ja Humakin yhteistyöprojekti Nuorisotyöntekijöiden työhyvinvointi -hankkeen ympärillä. Hanketta osarahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeessa julkaistaan toimenpidesuositus työhyvinvoinnin edistämiseksi.


2 TOIMINTA VUONNA 2021


Nuolen toiminnassa on viisi toiminnan painopistealuetta. Kaikessa toiminnassa näkyy Nuoli 20
vuotta –teema.

 1. Alojen koulutukseen vaikuttaminen
 2. Hyvä työelämä ja ammattialojen profiilin nostaminen
 3. Jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenpito
 4. Viestintä ja talous
 5. Opiskelijatoiminta


Toimintaa toteutetaan painottaen kyseisiä painopisteitä ja niiden mukaisia toimenpiteitä. Viestintä ja talous tukevat painopistealueiden ja toimenpiteiden toteuttamista. Hallitus ja työvaliokunta seuraavat toimintasuunnitelman mukaisten painopisteiden ja toimintojen toteutumista sekä talouden toteutumista neljännesvuosittain. Toiminnanjohtaja laatii toimenpiteiden toteuttamisesta vuosikellon, jonka avulla toiminnan toteutumista seurataan.

1. Alojen koulutukseen vaikuttaminen

 • Liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimikkeen muuttaminen liikuntapedagogi (AMK):ksi. Prosessi on käynnistynyt vuoden 2020 lopussa ja saatetaan valmiiksi kevään 2021 aikana. Tutkintonimikkeen muuttamista esitettäessä tehdään uudelleen taustaselvitys tarpeesta ja sidosryhmien (opiskelijat, oppilaitokset, opiskelijakunnat, työelämäjäsenet, alan järjestöt) kannasta tutkintonimikkeen muuttamisesta.
 • Hyödynnetään opiskelijoiden kautta kerättyjä koulutuspoliittisia tavoitteita. Koulutuspoliittisia tavoitteita jalkautetaan yhteistyössä opiskelijatoimikunnan ja hallituksen toimesta. Apuna jalkauttamiseksi laaditaan tavoitekohtainen viestintäsuunnitelma.
 • Viestinnässä hyödynnetään sosiaalista mediaa ja videota.
  • Opiskelijoiden työharjoittelupaikkojen saatavuus ja harjoitteluajan palkka
  • Lähiopetuksen merkitys
  • Yhteisöpedagogien asema lastensuojelun tehtävissä


2. Hyvä työelämä ja ammattialojen profiilin nostaminen

 • Järjestetään työelämään liittyvä verkkoseminaari juhlavuoden aikana.
 • Järjestetään jäsentapaaminen mahdollisuuksien mukaan Nuori 2021 -tapahtuman ja valtakunnallisen liikunta-alan tapahtuman yhteydessä.
 • Julkaistaan blogikirjoituksia Nuorisotyön ammattieettisten ohjeiden päivitetystä versiosta Nuolen sosiaalisessa mediassa ja verkkosivulla.
 • Osallistutaan liikunnan ammattieettisiä ohjeita selvittävään opinnäytetyöprosessiin.
 • Tuodaan esille työelämän monimuotoisuutta järjestö-, nuoriso- ja liikunta-aloilla, julkaisemalla #työelämässä -kirjoituksia Nuolen verkkosivuilla sekä haastatteluja Nuolen jäsenistä vuosien varrelta. Julkaistaan vähintään yksi kirjoitus kuukaudessa.
 • Järjestetään Nuolen ammatillisten opiskelijajärjestöjen kanssa matalan kynnyksen työelämäiltoja.
 • Osallistutaan Akavan Erityisalojen ja jäsenjärjestöjen työosuuskunta-projektiin.
 • Julkaistaan Nuorisotyön työhyvinvointi -hankkeen toimenpidesuositukset työhyvinvoinnin edistämiseen.


3. Jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenpito

Tavoitteena vuonna 2021 on jäsenmäärän 4 % nettokasvu. Nuolella oli marraskuussa 2020 yhteensä 1408 jäsentä. Vuonna 2019 vastaavaan aikaan jäseniä oli 1515. Nettokasvun toteutuessa Nuolella on vuoden 2021 lopussa 1464 jäsentä.

Vuoden 2021 jäsenmäärän kasvattamisessa ja jäsenpidossa keskitytään erityisesti:

 • Toteutetaan jäsenhankintaa ja -pitoa osallistumalla Akavan Erityisalojen jäsenhankintakampanjoihin.
 • Jäsenpitoon keskitytään erityisesti jäsenyyden saumakohdissa muun muassa kontaktoimalla systemaattisesti valmistuvia opiskelijoita.
 • Uusille työelämä- ja opiskelijajäsenille annetaan liittymislahja ja lähetetään Tervetuloa jäseneksi -uutiskirje.
 • Opiskelijajäsenmaksupilotin aloitus 2021 vuonna. Pilottia seurataan säännöllisesti ja pilotin kokemuksista raportoidaan Akavan Erityisalojen hallitukselle.
 • Kontaktoidaan kaikkia jäseniä, jotka eivät ole kassajäsenyyttä valinneet.

 

4. Viestintä ja talous

 • Nuolen viestintä painottuu digitaalisiin kanaviin. Viestinnän toteuttamisessa noudatetaan viestintäsuunnitelmaa. Viestinnän toteutumisesta raportoidaan toiminnan ja talouden raportoinnin yhteydessä.
 • Arvioidaan Nuolen viestinnän toteuttamista ja sen resursointia.
 • Opiskelijajäsenmaksupilotoinnin viestintään panostetaan erityisesti vuoden 2021 aikana.
 • Toimintaa toteutetaan taloudellisten resurssien mukaisesti.
 • Nuoli 20-vuotta näkyy viestinnässä. Verkkosivuilla julkaistaan kirjoituksia pitkään Nuolessa jäsenenä olleista.
 • Järjestetään juhlavuoden tapahtuma. Juhlaa valmistelee työryhmä, jossa on edustajat hallituksesta ja opiskelijatoimikunnasta.
 • Nuolen hallituksen jäsenet ja opiskelijatoimikunnan jäsenet kirjoittavat blogissa kuukausittain. Lisäksi Nuolen toimistolta kirjoitetaan blogissa vähintään kaksi kertaa vuodessa.
 • Julkaistaan uutiskirje kaikille jäsenille neljä kertaa vuodessa. Opiskelijajäsenille voidaan suunnata tarvittaessa kohdennettu uutiskirje.

 

5. Opiskelijatoiminta

 • Opiskelijatoimikunta huomioi Savonlinnan uuden liikunnanohjaajien koulutusohjelman opiskelijat. Tuetaan mahdollisen opiskelijajärjestön perustamisessa.
 • Tuetaan mahdollisten opiskelijajärjestöjen perustamista Helsingin ruotsinkieliselle liikunnan koulutukselle sekä mahdollisesti Lahden seudun (Vierumäki) liikunnan koulutukselle.
 • Toteutetaan syksyllä 2021 opiskelijatoimikunnan Nuoli-kiertue. Jokaiselle paikkakunnalle järjestetään Nuoli-kiertueen yhteydessä iltatapahtuma Nuolen ja opiskelijajärjestön yhteistyönä.
 • Opiskelijatoimikunnalle järjestetään koulutus uuden kauden alkaessa.
 • Arvioidaan opiskelijatoiminnan konseptia, opiskelijatoiminnan järjestämistä ja resursointia sekä opiskelijajärjestöjen tukemista vuoden aloitusseminaarissa yhdessä opiskelijatoimikunnan ja hallituksen kanssa.
 • Järjestetään opiskelijajärjestöjen edustajille koulutus.


3 HALLINTO

Hallitus
Nuolen hallitus noudattaa yhdistyslakia, voimassa olevia sääntöjä, vahvistettua taloussääntöä sekä hyväksyttyä strategiaa. Hallitus on toimeenpaneva elin, joka noudattaa ja toteuttaa edellä mainittuja sääntöjä, vahvistettua strategiaa ja päätöksiä, vastaa toiminnasta, taloudesta sekä henkilökunnasta ja valmistelee syys- ja kevätkokousasiat. Hallitus päättää edunvalvonnan linjauskysymyksistä.

Hallituksen alaisena toimii työvaliokunta, jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja. Työvaliokunta raportoi hallitukselle. Hallituksen alaisuudessa toimii myös opiskelijatoimikunta.
Hallitus voi nimetä työryhmiä tarpeen mukaan toimikauden aikana.
Hallituksen sihteerinä toimii Nuolen toiminnanjohtaja.
Hallitus kokoontuu vuoden aikana noin kahdeksan (8) kertaa. Osa kokouksista toteutetaan verkkokokouksina. Hallituksella ja opiskelijatoimikunnalla on yhteinen suunnittelupäivä toimintavuoden alussa ja lopussa. Loppuvuoden kokous ajoitetaan syyskokouksen yhteyteen. 

 

Opiskelijatoimikunta
Opiskelijatoimikunta on hallituksen alainen toimikunta, joka koostuu ammattiliiton opiskelijajäsenistä. Opiskelijatoimikunta valvoo jäsenten etuja koulutuspoliittisissa ja työelämäasioissa sekä edistää opiskelijoiden järjestäytymistä oman ammattiliittonsa jäseniksi.
Opiskelijatoimikunta järjestää myös tapahtumia Nuolen opiskelijajäsenille.
Opiskelijatoimikunnassa on edustus jokaisesta nuoriso- ja liikunta-alan korkeakoulutusta järjestävästä oppilaitoksesta. Opiskelijatoimikunnan kokouksissa on mukana myös Nuolen hallituksen keskuudestaan nimeämä opiskelijavastaava, joka toimii yhteyshenkilönä hallituksen ja opiskelijoiden luottamushenkilöiden välillä.
Opiskelijatoimikunta kokoontuu vuoden aikana noin kuusi (6) kertaa. Kokoukset toteutetaan pääasiassa verkkokokouksina. Lähitapaamisia järjestetään mm. hallituksen seminaarien yhteydessä.
Opiskelijatoimikunta noudattaa toiminnassaan ohjesääntöä. Toimikunnan sihteerinä toimii Nuolen toiminnanjohtaja.

 

Henkilöstö
Ammattiliiton palveluksessa työskentelee kokoaikainen toiminnanjohtaja. Lisäksi Nuoli ottaa mahdollisuuksien mukaan harjoittelijoita. Vuoden 2021 aikana Nuolessa työskentelee määräaikaisessa työsuhteessa tutkija Nuorisotyöntekijöiden työhyvinvointi -hankkeessa.

 

Talous
Talouden kokonaiskulut talousarvion mukaan ovat noin 179 191,00 euroa. Jäsenmaksutuotoiksi on arvioitu 118 500 euroa. Muita varsinaisen toiminnan tuottoja Nuolelle on arvioitu kertyvän vuoden 2020 aikana 56 419,00 euroa. 

 

Jäsenyydet ja edustukset
Nuoli on Akavan Erityisalat AE ry:n, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n, Liikuntatieteellisen Seuran sekä Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n jäsen.
Nuolella on jäsen Akavan Erityisalojen hallituksessa. Lisäksi Nuolella on edustaja kunnan neuvottelukunnassa ja opiskelijatoimikunnassa.
Nuolen toiminnanjohtaja on mukana Akavan Erityisalojen järjestö- ja edunvalvontaverkostossa, sopimustavoitteita valmistelevassa kunnan taustaryhmässä, Akavan Erityisalojen ja jäsenjärjestöjen opiskelijatoimijoiden verkostossa ja ilmastotyöryhmässä. Nuolen toiminnanjohtaja Petteri Piirainen on Liikuntatieteellisen seuran hallituksen jäsen.