Nuolen toimintasuunnitelma 2022

Nuolen syyskokous 20.11.2021 hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2022.

1 YLEISTÄ

Nuoli on järjestö-, nuoriso- ja liikunta-alojen asiantuntija- ja työtehtävissä toimivien sekä näitä aloja korkeakouluissa opiskelevien ammattijärjestö. Edistämme toiminnallamme nuoriso- ja liikunta-alojen tunnettuutta ja aloilla työskentelevien korkeakoulutettujen jäsentemme ammattialojen profiilia. Vaikutamme Nuolen toiminnalla jäsentemme työ- ja opiskeluolosuhteisiin niin työmarkkinoilla kuin korkeakouluissa.

Vuoden 2022 aikana pidetään Nuolen 20-vuotisjuhlateema esillä kaikessa viestinnässä ja markkinoinnissa. Liiton virallinen vuosipäivä on 21. syyskuuta, joten 20-vuotta täyttänyt liitto voi pitää hyvin teemaa esillä aina vuoden 2022 loppuun saakka.

Vuoden 2022 aikana Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat sopeuttaa toimintaansa Akavan Erityisalojen jäsenmaksurakenneuudistuksesta johtuen. Uudistus nostaa Nuolen jäsenmaksuja Akavan Erityisaloille nykyisestä 60 % noin reiluun 65 %:iin. Tämä leikkaa liiton tuottoja 15 000 – 16 000 euroa vuositasolla.

Jäsenmaksurakenneuudistus kohtelee eriarvoisesti Akavan Erityisalojen jäsenjärjestöjä. Koska uudistus ei ole ollut Nuolen jäsenten kannalta edullinen, on hallitus käynnistänyt jo vuoden 2021 puolella selvitystyön, jossa tarkastellaan myös muita järjestäytymiskanavia ammattiliitolle. Selvitystyö valmistuu alkuvuoden aikana ja ratkaisu järjestäytymiskanavasta tehdään viimeistään kesäkuussa 2022.

Vuoden 2022 alkupuoliskon aikana toteutetaan toukokuun loppuun mennessä yhdessä hankekumppaneiden kanssa yhteistyöprojekti, jonka tarkoituksena on löytää korvaava tutkintonimike yleisesti harhaanjohtajavana pidetylle liikunnanohjaaja (AMK) -tutkintonimikkeelle. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

2 TOIMINTA VUONNA 2022

Vuoden 2022 toiminnan painopistealueena on

 • hyvän työelämän edistäminen nuoriso-, liikunta- ja järjestökentällä.

Nuolen tavoitteena on toimia aktiivisesti myös uudistuvan työelämän arkkitehtinä, vaikuttaen työelämän kehityskulkuihin.

Toimenpidekokonaisuutemme vuodelle 2022 ovat:

 1. Akavan Erityisalojen jäsenmaksurakenneuudistukseen sopeutuminen
 2. Selvitys ja päätös Nuolen järjestäytymisestä
 3. Jäsenkasvu ja -pito
 4. Opiskelijatoiminnan normalisointi
 5. Liikunnan tutkintonimikkeiden muuttaminen
 6. Työhyvinvointisuositusten jalkauttaminen
 7. Nuolen brändin uudistus aloitetaan


2.1. Jäsenmaksurakenneuudistukseen sopeutuminen

Vuoden 2022 alusta Nuoli maksaa Akavan Erityisaloille kuukausittain yhdistysjäsenmaksua, jonka suuruus määräytyy periaatteella:

x € / jäsenlajin jäsen / kuukausi

Jokaiselle jäsenlajille on siis määritelty tietty yksikköhinta, jonka mukaan yhdistysjäsenmaksua maksetaan. Jäsenlajeja on yhteensä yhdeksän:

Ammatinharjoittaja / yrittäjä / freelancer
Eläkeläinen
Erkon etuus
Jäsen    
Jäsen/ei kassan jäsen    
Minimijäsenmaksu    
Freelancer - työsuhteinen    
Opiskelija Pro    
Opiskelija Basic    

Jäsenmaksu koko vuodelle määräytyy Nuolen tammikuun jäsenmäärän mukaan. Hallituksen esityksen mukaisesti Nuoli ei kuitenkaan muuta omaa jäsenmaksuaan jäsenilleen ja jäsenmaksurakenneuudistus ja sen vaikutukset eivät juurikaan näy rivijäsenten palveluissa. Uudistus, joka leikkaa Nuolen tuloja noin 15 000 – 16 000 euroa, vaikuttaa kuitenkin siten, ettei suunnitelmissa ollutta lisähenkilöresurssi palkkaamista viestintään ja opiskelijatoimintaan voida tässä vaiheessa toteuttaa.
 

2.2. Selvitys ja päätös Nuolen järjestäytymisestä

Akavan Erityisalojen jäsenmaksurakenneuudistuksesta ja jäsenyyden kustannusten noususta johtuen Nuoli tekee alkuvuoden 2022 aikana selvityksen, jossa tarkastellaan edullisempia ja edunvalvonnan kannalta mahdollisesti toimivampia järjestäytymiskanavia. Vaihtoehtoina ovat suora jäsenyys työmarkkinakeskusjärjestössä tai välillisesti jonkun jäsenjärjestön jäsenyyden kautta.

Prosessin aikana kuullaan myös Nuolen jäseniä jäsenkyselyn kautta. Selvitys tehdään jäsenten etu edellä, tarkastellen parasta mahdollista kokonaisratkaisua. Selvitys tuodaan jäsenten käsittelyyn kevät- tai ylimääräisen kokoukseen, joka myöntää hallitukselle tarvittaessa valtuudet jättää jäsenhakemus.

Tavoitteena on, että ratkaisut mahdollisesta järjestäytymiskanavan muutoksesta voidaan tehdä touko-kesäkuussa 2022 siten, että mahdollinen jäsenyys uudessa yhteisössä alkaa heinäkuun alusta 2022.

Selvityksessä on mukana myös Akavan Erityisalat. On myös hyvin mahdollista, että nykyinen järjestäytymiskanavamme on kokonaisarvioinnin perusteella Nuolen jäsenten kannalta edelleen järkevin kokonaisratkaisu, jäsenmaksukulujen nousemisesta huolimatta.

Kokonaisratkaisussa ja selvityksessä otetaan huomioon myös, miten hyvin eri järjestäytymiskanavien arvot ja tavoitteet vastaavat Nuolen arvoja ja tavoitteita ja miten hyvin mahdollinen uusi järjestäytymiskanava nostaa Nuolen profiilia ammattijärjestönä.
 

2.3. Jäsenkasvu ja -pito

Alkuvuodesta jäsenhankintakampanja, jonka tarkoituksena on edesauttaa uusien jäsenten myötä Nuolta sopeutumaan jäsenmaksurakenne-uudistukseen.

Nuoli jatkaa opiskelijajäsenmaksupilottia vuoden 2022 loppuun. Kokeilussa ’kassallisten’ opiskelijoiden kiinteä jäsenmaksu vuodelle on 96 euroa ja ’kassattomien’ 10 euroa. Kokeilussa mukana olevat järjestöt saavat tuotoista 40 % itselleen ja Akavan Erityisalat 60 %. Kokeilun tarkoituksena on saada parantaa jäsenpitoa opiskelijajäsenissä; pakollinen jäsenmaksu sitouttaa jäsenyyteen ja saa jäsenet hyödyntämään paremmin jäsenetujaan.  
Nuoli tavoittelee jäsenrajasopimusten tekemistä niiden Akavan Erityisalojen jäsenjärjestöjen kanssa, jotka ottavat jäsenikseen myös nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijoita ja opiskelijoita. Tällaisia järjestöjä ovat muun muassa Specia ja Kumula. Sopimus tarkoittaisi sitä, etteivät nämä järjestöt tekisi aktiivista jäsenmarkkinointia Nuolen jäsenhankinta-alan suuntaan. Nuoli pyrkii myös siihen, että Akavan Erityisaloissa poistetaan mahdollisuus siirtyä suoraan jäsenjärjestöstä toiseen. Jäsenyyttä vaihtavan on haettava normaalin polun kautta uuden järjestön jäsenyyttä ja jätettävä eroilmoitus edelliseen.

Jäsenpidossa ja -hankinnassa tuodaan esille esimerkkejä Nuolen toiminnasta toimialan ja jäsenten hyväksi. Tällaisia esimerkkejä voivat olla esimerkiksi:

 1. Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet
 2. Suositukset työhyvinvoinnin edistämiseksi
 3. Liikunnan tutkintonimikkeet -hanke
   

2.4. Opiskelijatoiminnan vakiinnuttaminen

Vuoden 2022 aikana Nuolen opiskelijatoimintaa vakiinnutetaan. Nuolen opiskelijatoiminnalla tarkoitetaan sekä opiskelijatoimikunnan että opiskelijajärjestöjen toimintaa. Pandemian aikana opiskelijatoimintaa ei juurikaan ole voitu järjestää, mistä johtuen toiminnan aktivoiminen ja uusien opiskelija-aktiivien löytäminen vie aikansa.

Alkuvuoden aikana tavataan opiskelijajärjestöjen edustajat, sovitaan yhteistyökuviot niin oppilaitoksiin toteutettavan Nuoli-kiertueen (syksy) kuin valtakunnallisen opiskelijatapahtuman osalta. Nuoli-kiertueen esittelyissä on mukana Nuolen toimihenkilö asiaosuuksien osalta, opiskelijatoimijat esittelevät puolestaan omaa toimintaansa.  Ajatuksena ay-esittelyssä on esitellä vähemmän historiaa, kuten ammattiliittojen saavutuksia, ja tuoda esittelyihin enemmän tämän päivän edunvalvontaa.

Opiskelijatoimikunta pitää vuoden alussa tammi-helmikuun vaihteessa suunnitteluseminaarin. Yhteistyösopimuksen päivittämistä tarkastellaan Opiskelijakunta Humakon kanssa.


2.5. Liikunnan tutkintonimikkeiden muuttaminen

Liikunnan 2. asteen ja liikunnan AMK-koulutuksen tutkintonimikkeen muutostarpeiden kartoittamiseen ja soveltuvien uusien tutkintonimikkeiden esittämiseen on saatu opetus- ja kulttuuriministeriöltä hankeavustus 1.12.2021-31.5.2022 väliselle ajalle.
Hankkeelle palkataan tutkija selvityksen tekijäksi. Keskeisenä tavoitteena on saada liikunnan toimialalla yhteisymmärrys korvaavista tutkintonimikkeistä; Urheiluopistojen liikuntaneuvoja -tutkintonimikkeeseen sekä liikunnan ammattikorkeakoulujen liikunnanohjaaja (AMK) -tutkintonimikkeeseen ollaan yleisesti tyytymättömiä.

Muita kumppaneita hankkeessa ovat Liikuntatieteellinen Seura, Suomen Ammattivalmentajat, Urheiluopistot ry, Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry, Liikunnan AMK-verkosto (KAMK edustaa). Lisäksi yhteistyökumppanina on Suomen Valmentajat ry.


2.6. Työhyvinvointi

Suosituksia nuorisotyön työhyvinvoinnin edistämiseksi jalkautetaan vuoden 2022 aikana. Suosituksia esitellään muun muassa Nuori 2022 päivien aikana.
 

2.7. Nuolen brändin uudistaminen aloitetaan

Nuolen brändi ja visuaalinen ilme on 5-6 vuotta vanha. Vuoden 2022 aikana aloitetaan visuaalisen ilmeen uudistusprojekti. Projekti aloitetaan, kun järjestäytymistä koskeva päätös on tehty. Brändin ilmeen tavoitteena on Nuolen vetovoimaisuuden lisääminen ammattiliittona.
Osana brändin uudistusta laaditaan uusi graafinen ohjeistus.
 

3. HALLINTO

Hallitus

Nuolen hallitus noudattaa yhdistyslakia, voimassa olevia sääntöjä, vahvistettua taloussääntöä sekä hyväksyttyä strategiaa. Hallitus on toimeenpaneva elin, joka noudattaa ja toteuttaa edellä mainittuja sääntöjä, vahvistettua strategiaa ja päätöksiä, vastaa toiminnasta, taloudesta sekä henkilökunnasta ja valmistelee syys- ja kevätkokousasiat. Hallitus päättää edunvalvonnan linjauskysymyksistä.

Hallituksen alaisena toimii työvaliokunta, jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja. Työvaliokunta raportoi hallitukselle. Hallituksen alaisuudessa toimii myös opiskelijatoimikunta.

Hallitus voi nimetä työryhmiä tarpeen mukaan toimikauden aikana. Hallituksen sihteerinä toimii Nuolen toiminnanjohtaja.

Hallitus kokoontuu vuoden aikana noin kahdeksan (8) kertaa. Puolet kokouksista toteutetaan verkkokokouksina. Hallituksella ja opiskelijatoimikunnalla on yhteinen suunnittelupäivä toimintavuoden alussa ja lopussa. Loppuvuoden kokous ajoitetaan syyskokouksen yhteyteen.
 

Opiskelijatoimikunta

Opiskelijatoimikunta on hallituksen alainen toimikunta, joka koostuu ammattiliiton opiskelijajäsenistä. Opiskelijatoimikunta valvoo jäsenten etuja koulutuspoliittisissa ja työelämäasioissa sekä edistää opiskelijoiden järjestäytymistä oman ammattiliittonsa jäseniksi. Opiskelijatoimikunta järjestää myös tapahtumia Nuolen opiskelijajäsenille.

Opiskelijatoimikunnassa on edustus jokaisesta nuoriso- ja liikunta-alan korkeakoulutusta järjestävästä oppilaitoksesta. Opiskelijatoimikunnan kokouksissa on mukana myös Nuolen hallituksen keskuudestaan nimeämä opiskelijavastaava, joka toimii yhteyshenkilönä hallituksen ja opiskelijoiden luottamushenkilöiden välillä.

Opiskelijatoimikunta kokoontuu vuoden aikana noin kuusi (6) kertaa. Osa kokouksista toteutetaan verkkokokouksina. Lähitapaamisia järjestetään muun muassa hallituksen seminaarien yhteydessä.
Opiskelijatoimikunta noudattaa toiminnassaan ohjesääntöä. Toimikunnan sihteerinä toimii Nuolen toiminnanjohtaja.
 

Henkilöstö

Ammattiliiton palveluksessa työskentelee kokoaikainen toiminnanjohtaja. Nuoli ottaa mahdollisuuksien mukaan myös harjoittelijoita.  Lisäksi Nuolessa työskentelee määräaikaisessa työsuhteessa tutkija 31.5.2022 saakka Liikunnan tutkintonimikkeet -hankkeessa.
 

Talous

Nuolen kokonaisliikevaihto vuonna 2022 on noin 338 167,00 euroa. Jäsenmaksutuotoiksi on arvioitu 305 162 euroa. Muita varsinaisen toiminnan tuottoja on projektirahoitus, jäsenjärjestöjen jäsenmaksut sekä hankekumppanien omarahoitusosuuden liikunnan tutkintonimihankkeesta, yhteensä 33 455,00 euroa.

Suurin yksittäinen kuluerä on jäsenmaksut Akavan Erityisaloille, yhteensä noin 199 400 euroa. Jäsenmaksutuotot Nuolelle Akavan Erityisalojen jäsenmaksujen vähentämisen jälkeen ovat noin 105 800 euroa.
 

Jäsenyydet ja edustukset

Nuoli on Akavan Erityisalat AE ry:n, Suomen Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n, Liikuntatieteellisen Seuran sekä Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n jäsen.

Nuolella on jäsen Akavan Erityisalojen hallituksessa. Lisäksi Nuolella on edustaja kunnan neuvottelukunnassa.

Nuolen toiminnanjohtaja Petteri Piirainen on mukana Akavan Erityisalojen järjestö- ja edunvalvontaverkostossa, sopimustavoitteita valmistelevassa kunnan taustaryhmässä, Akavan Erityisalojen ja jäsenjärjestöjen opiskelijatoimijoiden verkostossa ja ilmastotyöryhmässä. Toiminnanjohtaja myös on Liikuntatieteellisen seuran hallituksen jäsen.