Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet

Nuorisotyön tavoitteena on, että jokainen nuori saavuttaa omien voimavarojensa ja näkemystensä mukaisen paikkansa yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä ja kokee elämänsä merkitykselliseksi.

Nuorisotyössä edistetään nuorten hyvinvointia.

Nuorisotyössä tuetaan ja mahdollistetaan nuorten omaehtoista toimintaa ja tarjotaan mielekkäitä, yhteisöllisiä vaihtoehtoja nuorten kasvu- ja elinympäristöihin. Nuorisotyö tarjoaa toimintoja, joissa voi olla aidosti omana itsenään ilman pelkoa nolatuksi tai hylätyksi tulemisesta.
Nuorisotyössä nähdään nuoret yksilöinä ja ryhmän jäseninä.

Nuorisotyöntekijä tukee ammattitaidollaan ja toiminnallaan nuorten tulevaisuususkoa. Nuorisotyöntekijä näkee nuoren elinikäisenä oppijana. Hän ohjaa nuorta hyödyntämään formaaleja ja nonformaaleja oppimisympäristöjä sekä tunnistamaan ja kuvaamaan omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan.

Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet (pdf)
Pieniä tekoja, suuria asioita. Nuorisotyön eettinen näkökulma. 2. uusittu painos (pdf)

Nuorisotyö on kohtaamista, kannustavaa kasvatusta ja yhdessä tekemistä

Nuorisotyöntekijä on alalle kouluttautunut, helposti lähestyttävä, luotettava ja turvallinen aikuinen nuorisotyössä. Hänen tulee huomioida roolinsa nuorten samaistumisen kohteena ja esikuvana. Nuorisotyöntekijä löytää aikaa silloin, kun nuori sitä tarvitsee. Hän ymmärtää nuorisotyön rakentuvan nuoren vapaaehtoiselle osallistumiselle. Nuorisotyöntekijä puuttuu nuoren kasvua, kehitystä tai terveyttä vaarantavaan toimintaan ja toimii yhdenvertaisesti, oikeudenmukaisesti ja moninaisuutta kunnioittaen.

Nuorisotyöntekijä tunnistaa nuorten erilaisia tarpeita. Hän välittää, on läsnä ja kannustaa jokaista nuorta. Nuorisotyöntekijä antaa nuorelle aikaa kasvaa ja oppia tekemistään virheistä. Nuoria ohjataan ratkaisemaan myönteisesti ristiriitoja sekä purkamaan asenteellisuutta ja ennakkoluuloja. Nuorisotyö on yhdessä tekemistä ja kasvamista.

Nuorisotyö vahvistaa nuoren osallisuutta lähiyhteisöissä ja yhteiskunnassa

Nuorisotyöntekijä edistää nuorten elinoloja ja hyvinvointia läsnäolevalla ja toiminnallisella työllään. Nuorisotyöntekijä rakentaa ja kehittää yhdessä nuorten kanssa turvallisia toimintaympäristöjä huomioiden myös digitalisaation. Nuorisotyöntekijä huomioi yhteisöllisestä toiminnasta ulkopuolelle jäävät nuoret. Nuorisotyö seuraa ajan ilmiöitä ja kehittyy nuorten tarpeiden ja nuorisokulttuurien mukana, kulttuurista monimuotoisuutta arvostaen. Nuorisotyö luo edellytyksiä nuorten osallisuudelle, itsenäiselle toimijuudelle, pelkojen voittamiselle ja unelmien toteuttamiselle.

Nuorisotyöntekijä toimii rakentavasti ja avoimesti työyhteisössä ja yhteistyöverkostossa

Nuorisotyöntekijä on oman ammattialansa ja osaamisensa kehittäjä. Nuorisotyöntekijä vahvistaa nuorisotyön roolia monialaisessa yhteistyössä tiedostamalla asiantuntijuutensa ja tunnistamalla oman ammatti-identiteettinsä. Nuorisotyöntekijä edistää eri toimijoiden välistä vuoropuhelua, kunnioittaa nuorta ja hänen lähiverkostoaan, sekä käsittelee vastuullisesti saamiaan tietoja. Nuorisotyö on kasvun ja kasvatuksen tukija.

Nuorisotyöntekijä toimii nuoruuden ja nuorten elinolojen tulkkina

Nuorisotyöllä vaikutetaan yhteiskunnan rakenteisiin. Nuorisotyöntekijä seuraa nuorisopoliittista keskustelua ja päätösten valmistelua sekä tuo nuorten näkökulmaa esille. Nuorisotyöntekijä tuottaa oman toimialansa tietoa nuorten kasvu- ja elinolojen kehittämiseksi.

Nuorisotyöntekijällä on kyky rakentavalla tavalla kyseenalaistaa ja nostaa esille yhteiskunnallisia epäkohtia. Hän kannustaa nuoria vaikuttamaan ja kehittää yhdessä nuorten kanssa vaikuttamismahdollisuuksia.

Nuorisotyöntekijä tiedostaa työnsä arvopohjan ja organisaationsa lähtökohdat. Hän tarkastelee myös kumppanuuksia, yhteistyötä sekä ulkopuolista rahoitusta näistä näkökulmista.

Nuorisotyössä toimitaan ympäristövastuullisesti

Nuorisotyössä toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita ja nuorisotyöntekijä valitsee toiminnoissa luontoa kunnioittavia, ekologisia vaihtoehtoja ja työmenetelmiä. Nuorisotyöntekijä kannustaa nuoria pohtimaan omia valintojaan ja niiden merkitystä ympäristölle.

Nuorisotyöntekijä pitää huolta työhyvinvoinnistaan

Nuorisotyöntekijä tunnistaa ja tunnustaa omat voimavaransa ja osaamisensa sekä osaa hyödyntää olemassa olevaa palveluverkostoa työnsä tukena. Nuorisotyöntekijä osaa erottaa työn ja vapaa-ajan sekä asettaa rajat suhteessaan nuoreen. Osaamistaan hän ylläpitää kehittämällä ammattitaitoaan ja perehtymällä uuteen tietoon nuorista ja nuoriso- työstä. Nuorisotyöntekijä ymmärtää myös työyhteisön, verkostojen ja vertaistuen merkityksen työhyvinvoinnin tukena.

 

Mitä ovat ammattieettiset ohjeet ja kenelle ne on tarkoitettu?

Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet ilmaisevat asennetta, vastuuta ja suhtautumistapaa työhön. Sen tehtävänä on kertoa työn tarkoituksesta ja toimintatavoista sekä antaa perustaa pohdinnalle oikeasta ja väärästä. Ohjeet on tarkoitettu nuorisotyön ammattilaisille, joilla on alan koulutus ja jotka työskentelevät kuntien, seurakuntien, järjestöjen tai yksityisen sektorin palveluksessa.

Ohjeissa on käytetty nuorisotyöntekijä -nimikettä kuvaamaan alan ammattilaista. Työntekijä voi hyödyntää ammattieettisiä ohjeita pohtiessaan työn sisältöjä ja toimintamenetelmiä. Eettiset ohjeet toimivat työvälineenä nuorisotyön arjessa ja kehittämisessä. Työyhteisössä ohjeita voidaan käyttää koulutuksessa, perehdyttämisessä ja pulmatilanteita ratkottaessa. Ammattieettiset ohjeet kertovat myös sidosryhmille nuorisotyön periaatteista.