Nuolen jäsenkunta

Nuorisotyön ja liikunnan korkeakoulututkintojen tarkoituksena on antaa työelämän ja sen kehittämisen asettamien vaatimusten pohjalta tiedolliset ja taidolliset valmiudet vaativissa ammatti-, asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä toimimista varten.

Suomen korkeakoulujärjestelmä muodostuu kahdesta rinnakkaisesta sektorista: yliopistoista ja ammattikorkeakouluista (ks. A464/1998). Ne täydentävät toisiaan omilla vahvuusalueillaan ja profiileillaan. Yliopistoissa korostuu tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva opetus. Ammattikorkeakoulut ovat korkeatasoisia työelämän ja sen kehityksen asiantuntijoita. Ammatti-korkeakouluopinnot suuntautuvat yliopisto-opintoja käytännöllisemmin vastaten muuttuviin koulutustarpeisiin. Koulutustehtävänsä lisäksi ammattikorkeakoulut harjoittavat opetusta palvelevaa ja työelämää tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä.

Nuolen jäsenkuntaan kuuluu sekä yliopistoista että ammattikorkeakouluista valmistuneita järjestö- ja nuorisotyön, nuorisotutkimuksen, liikunnan ja liikuntatieteen asiantuntijoita.
 

Jäsenten tutkinnot

Liikunnan ylemmän korkeakoulututkinnon (LitM) voi suorittaa Jyväskylän yliopiston  liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja siihen rinnastettavan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Liikunnanohjaaja (YAMK)  Lapin ammattikorkeakoulussa, Kajaanin ammattikorkeakoulussaHaaga-Helia ammattikorkeakoulussa sekä ruotsinkielisenä Yrkeshögskolan Arcadassa. Liikunnan alemman korkeakoulututkinnon (LitK) voi suorittaa samoin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunassa ja siihen rinnastettavan ammattikorkeakoulututkinnon Liikunnanohjaaja (AMK) Lapin, Kajaanin ja Haaga-Helia ammattikorkeakouluissa, sekä ruotsinkielisenä Yrkeshögskolan Arcadassa.

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa nuorisotyöhön ja nuorisotutkimukseen suuntaavan ylemmän korkeakoulututkinnon (YTM). Opintosuunta valitaan jo tutkinto-ohjelman kandidaatti-tutkinnon suorittamisvaiheen aikana. Soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon, kuten kasvatustieteiden kandidaatti (KK) -tutkinnon, tai soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, kuten Yhteisöpedagogi (AMK) tai Sosionomi (AMK)  -tutkinnon, suorittaneet voivat hakea myös suoraan yhteiskuntatutkimuksen maisteriohjelman nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuuntaan. Tampereen yliopistossa suoritettavaan ylempään korkeakoulututkintoon rinnastettavan, nuorisotyön ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ja Humanistisessa ammattikorkeakoulussa sekä kirkon lapsi- ja nuorisotyön tehtäviin kelpoisuuden antavan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Diakonia-ammattikorkeakoulussa.

Nuorisotyöhön ja nuorisotutkimukseen suuntaavan alemman korkeakoulututkinnon (YTK) voi suorittaa niin ikään Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa. Siihen rinnastettavan ammattikorkeatutkinnon voi suorittaa Humanistisen ammattikorkeakoulussa, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa sekä kirkon lapsi- ja nuorisotyön tehtäviin kelpoisuuden antavan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Centria-ammattikorkeakoulussa ja Diakonia-ammattikorkeakoulussa.

Nuolen jäsenten tutkintoja ovat muun muassa:

 • Yhteisöpedagogi (AMK) | Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)
 • Sosionomi (AMK) | Sosionomi (ylempi AMK)
 • Liikunnanohjaaja (AMK) | Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
 • Liikuntatieteen kandidaatti (LitK) | Liikuntatieteen maisteri (LitM)
 • Liikuntatieteen lisensiaatti (LitL)
 • Liikuntatieteen tohtori (LitT)
 • Yhteiskuntatieteen kandidaatti (YTK) | Yhteiskuntatieteen maisteri (YTM)
 • Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL)
 • Yhteiskuntatieteen tohtori (YTT)
   

Tutkintojen tuottama kelpoisuus

Työnhaussa yliopistojen ylemmät korkeakoulututkinnot ja ammattikorkeakoulujen ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot antavat saman kelpoisuuden. Sama koskee alempien korkeakoulututkintojen ja ammattikorkeakoulututkintojen kelpoisuutta: työnhaussa ne rinnastetaan lainsäädännöllisesti keskenään. (A 464/1998; A 426/2005, 10 §.) Tilastoissa ensin mainitut tutkinnot muodostavat ylemmän korkeakouluasteen tutkintojen  ryhmän, jälkimmäiset alemman korkeakouluasteen tutkintojen ryhmän.

Työnhakutilanteessa, kun työtehtävään haetaan alemman korkeakoulututkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittanutta henkilöä, voi tehtävää hakea kummankin korkeakoulusektorin alemman tai ylemmän korkeakouluasteen tutkinnolla. Vastaavasti jos tehtävässä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, voi tehtävään hakea kummankin korkeakoulusektorin ylemmän korkeakouluasteen tutkinnolla.
 

Jatko-opinnot

Nuorisotyön ja liikunnan korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea riittävän työelämäkokemuksen saatuaan jatko-opintoihin. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa jatko-opintoina nuorisotyöhön ja liikuntaan suuntaavat ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, samoin soveltuvan yliopisto- tai ammattikorkeakoulu-tutkonnon suorittaneet voivat hakeutua vastaaviin maisteriopintoihin Tampereen ja Jyväskylän yliopistoihin. 

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on yhteiskuntatutkimuksen maisteriohjelmassa tarjolla nuorisotyöhön ja nuorisotutkimukseen suuntaavat maisteriopinnot. Samoin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on mahdollsita suorittaa liikuntieteen maisteriopinnot liikunnan yhteiskuntatieteissä, liikuntabiologiassa, liikuntapedagogiikassa ja liikuntateknologiassa.Ylemmät korkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden akateemisiin lisensiaatin ja tohtorin jatkotutkintoihin. (L 2009/558, 37 §.)
 

Työelämään sijoittuminen

Järjestö- ja nuorisotyön, nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen, liikunnan ja liikuntatieteen korkeakoulututkinnon suorittaneet työskentelevät toimihenkilöinä sekä ylempinä toimihenkilöinä kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien, valtionhallinnon, sekä järjestöjen, laitosten ja palveluyksiköiden palveluksessa.

Nuolen jäsenet voivat toimia muun muassa seuraavilla ammattinimikkeillä:

 • nuorisotoimentarkastaja, liikuntatoimentarkastaja,
 • nuoriso-, liikunta- tai vapaa-aikatoimenjohtaja,
 • nuorisotyön päällikkö, liikuntapäällikkö,
 • liikuntafysiologi
 • nuorisosihteeri, liikuntasihteeri, vapaa-aikasihteeri,
 • nuorisotyön suunnittelija, liikuntasuunnittelija, suunnittelija,
 • nuorisotyön koordinaattori, liikuntakoordinaattori, koordinaattori,
 • erityisnuorisotyöntekijä, etsivä nuorisotyöntekijä, erityisliikunnanohjaaja,
 • nuoriso-ohjaaja, nuorisonohjaaja, nuorisotyöntekijä, ohjaaja,
 • liikunnanohjaaja, ryhmäliikunnanohjaaja, urheiluohjaaja,
 • nuorisotiedottaja, nuorisoneuvoja, tietopalveluohjaaja,
 • toiminnanjohtaja, järjestöpäällikkö, järjestösuunnittelija,
 • järjestösihteeri, järjestöohjaaja, kouluttaja
 • projektipäällikkö, projektisihteeri, projektisuunnittelija,
 • urheiluvalmentaja, kuntovalmentaja, kuntotestaaja, terveysvalmentaja.
 • yksilövalmentaja, työvalmentaja, työelämävalmentaja, työpajaohjaaja.