ntyhy2.png

Työhyvinvointia nuoriso-alalla tutkiva hanke alkanut 

 

Nuolella on alkanut syyskuussa 2020 uusi tutkimushanke, jossa tutkitaan nuorisotyöntekijöiden työhyvinvointia. Hanketutkijana toimii Minna Rauas (YTM/Sosionomi YAMK) ja tutkimus toteutetaan yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa. Hanke on vuoden mittainen, ja päättyy 31.8.2021.

 

 

Miten nuoriso-alalla voidaan?

 

Hanke on ainutlaatuinen, sillä nuorisotyöntekijöiden työhyvinvointia ei ole tutkittu aiemmin. Tarve kattavalle, nuorisotyöntekijöiden työhyvinvointia tutkivalle, valtakunnalliselle selvitykselle ilmeni nuorisotyöhön liittyvässä paneelikeskustelussa NUORI2019 –tapahtumassa.

Tutkimushankkeessa selvitetään, miten nuorisotyöntekijät voivat työssään ja mitkä tekijät vaikuttavat työhyvinvointiin. Hankkeessa tarkastellaan myös, millaisia vaikutuksia työhyvinvoinnilla on toimialan piirissä. Esimerkiksi kokemus omasta työhyvinvoinnista voi vaikuttaa henkilöstön liikkumiseen oman toimialan sisällä toisiin tehtäviin, toisen työnantajan palvelukseen, tai kokonaan alalta pois. Nuorisotyössä, kuten muissakin kasvatusinstituutioissa, nuorten kannalta ideaalein tilanne ei ole henkilöstön suuri vaihtuvuus, vaan suhteellisen pysyvät aikuissuhteet.

 

Tarkoituksena edistää työhyvinvointia

 

Hankkeen tarkoituksena on nuorisotyöntekijöiden työhyvinvoinnin esiin nostaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen. Tämä saavutetaan laatimalla tutkimuksen tulosten perusteella toimenpidesuositukset työhyvinvoinnin edistämiseen. Työntekijöiden voidessa hyvin, heidän läpivirtauksensa toimialalta pois tai sen sisällä toisiin tehtäviin todennäköisesti vähenee. Nuorisotyö pystyy vastaamaan näin paremmin sille asetettuihin tavoitteisiin ja haasteisiin, kun työntekijät sitoutuvat toimialaan ja sen kehittämiseen.  

Nuorisotyön henkilöstön työhyvinvointi vaikuttaa suoraan nuorisotyön laatuun ja tuloksiin. Lopullisina hyödynsaajina ja varsinaisena kohderyhmänä hankkeessa ovat viime kädessä nuoret, koska laadukas nuorisotyö tukee nuorten hyvinvointia.  

 

Tutkimuskohteena nuoriso-alan ammattilaiset

 

Tutkimuskohteena ovat alalle kouluttautuneet, ammatikseen, palkkatyönä nuorisotyötä tekevät, jotka kohtaavat nuoria joko fyysisesti tai digitaalisesti. Tutkimuksessa nuorisotyötä tarkastellaan kolmen eri työmuodon kautta: avoin nuorisotyö (sis. tilatoiminta, koulunuorisotyö, digitaalinen nuorisotyö jne.), etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta. Myös mielenkiintoisia eroja työmuotojen välillä voi ilmetä tutkimuksessa, kuten esimerkiksi mitkä työhyvinvoinnin tekijät korostuvat etsivässä nuorisotyössä.

Tutkimuksen kohderyhmä tavoitetaan systemaattisen satunnaisotannan kautta (kuntien asukasluvun perusteella). Työhyvinvointia käsitellään ammatillisesta näkökulmasta. Tämä tarkoittaa, että tutkimuksessa tarkastellaan miten nuorisotyössä toimiminen vaikuttaa työhyvinvointiin; mitkä tekijät nuorisotyössä vahvistavat ja mitkä tekijät heikentävät työhyvinvointia.

 

Hankkeen loputtua

 

Hankkeen tutkimustuloksia, -aineistoa ja niiden pohjalta tuotettuja digitaalisia ja painettuja julkaisuja (tutkimusraportti, toimenpidesuositus) voidaan hyödyntää työhyvinvoinnin edistämisessä, nuorisotyön koulutuksessa ja sen kehittämisessä, nuorisopoliittisessa päätöksenteossa, nuorisotyön organisaatioiden toiminnan kehittämisessä, vapaaehtoistyössä sekä nuorisoalan ja nuorisotyöntekijöiden edunvalvonnassa.

 

Yhteistyökumppanit & rahoittaja

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa. Tutkimustulosten jalkauttamisessa ovat mukana Suomen Kuntaliitto ry, Aluehallintavirastot, Kanuuna-verkosto, ja Suomen nuorisoalojen kattojärjestö Allianssi. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

1200px-OKM_logo.svg.png            ​​Humak_tunnus_vaaka_RGB_C.png

 

Hankkeesta muualla:

 

Lisätietoja hankkeesta tarvittaessa antaa:

Tutkija Minna Rauas

p. 044 3030 513 | minna.rauas@nuoli.info

Toiminnanjohtaja Petteri Piirainen

p. 020 123 5397 | petteri.piirainen@nuoli.info