Opinnäytetyö: SportUnin liikuntaneuvonnan palveluketjun kehittäminen - askel kohti terveempää ja liikkuvampaa korkeakouluyhteisöä

9.2.2024
Janette Savumaa
#
Suomessa liikkumattomuus on kasvava ongelma, joka vaikuttaa vakavasti yhteiskuntaan. Siksi olisi tärkeää, että liikuntatottumukset otettaisiin puheeksi monen eri tahon puolesta, kuten terveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa, apteekeissa ja jopa työllisyyspalveluissa, kirjoittaa liikunnanohjaaja (AMK) Janette Savumaa blogissaan.

Liikkumattomuudella ja liiallisella paikallaanololla on vaikutuksia muuttuvaan työelämään sekä opiskeluun. Teknologinen kehitys on tuonut negatiivia puolia mukanaan vähentäen ihmisten tarvetta liikkua niin arjessa kuin työssä tai opiskelussa sekä etätöiden lisääntyminen on vähentänyt arkiaktiivisuuden määrää. Heikentyvä fyysinen toimintakyky lisää sairastavuutta ja johtaa lisääntyvään työkyvyttömyyteen. Oma työni SportUnin liikuntakoordinaattorina antoi mahdollisuuden tehdä opinnäytetyön, jossa keskityin kehittämään Tampereen korkeakoulujen liikuntapalveluiden, SportUnin, liikuntaneuvonnan palveluketjua. Liikuntaneuvonnalla on suuri rooli kansanterveyden edistämisessä, erityisesti myös korkeakouluopiskelijoiden ja henkilöstön parissa.

Liikuntaneuvonta on tehokas keino tavoittaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat ja ohjata heidät liikunnallisen elämäntavan pariin.

Liikuntaneuvonta on tehokas väline ennaltaehkäistä kansansairauksia ja parantaa sekä työ- että toimintakykyä. On myös hienoa huomata, että Petteri Orpon hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi vähentää liikkumattomuutta kaikissa ikäluokissa. Liikuntaneuvonta on tunnistettu tehokkaaksi keinoksi tavoittaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat ja ohjata heidät kohti terveellisempää elämäntapaa.

Opinnäytetyöni aiheeksi valikoitui liikuntaneuvonta, sillä sen tärkeys ja merkitys niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla on merkittävä. Opiskelukyky on opiskelijoiden työkykyä ja se on yhteydessä opinnoissa menestymiseen, hyvinvointiin ja tulevaan työkykyyn.

Opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää liikuntaneuvonnan palveluketjusta selkeämpi ja toimivampi sekä tiivistää yhteistyötä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) ja työterveyden kanssa. Laadukas ja toimiva liikuntaneuvonnan palveluketju, jossa yhteystyö toimii, ei ainoastaan paranna opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia, vaan vaikuttaa myös heidän työ- ja opiskelukykyynsä sekä menestykseensä työssä ja opinnoissa. Kehitystyölläni on tärkeä merkitys korkeakoululiikunnan edistämisessä ja koen tärkeäksi, että opinnäytetyöni tuotosta pystyisi hyödyntämään myös muiden korkeakoulujen liikuntapalvelut.

Opinnäytetyöni tuotoksena syntyi selkeä ja toimiva liikuntaneuvonnan palveluketju, jossa olemme saaneet tiiviimmän yhteystyön sekä YTHS:n, että työterveyden kanssa. Jatkossa palveluketju vaatii jatkuvaa ylläpitoa sekä rutiinia ja toistoa myös yhteistyön ylläpitämiseksi. Tämä kehitystyö ei ole ainoastaan SportUnin liikuntaneuvonnan kehittämistä, vaan se on askel kohti terveempää ja liikkuvampaa korkeakouluyhteisöä. Tavoitteeni on viedä kehitystyöni tuotosta eteenpäin ja
toivon, että tämä voi toimia inspiraationa myös muiden korkeakoulujen liikuntapalveluille. Laajassa kuvassa tämä kehitystyö on merkityksellinen askel hyvinvoivaan ja liikkuvampaan korkeakouluyhteisöön ja tuleviin työuriin.


Alkuperäisjulkaisu:

Savumaa, J. (2023). Haaga-Helia ammattikorkeakoulun liikunnanohjaaja tutkinnon opinnäytetyö. SportUnin liikuntaneuvonnan palveluketjun kehittäminen: https://www.theseus.fi/handle/10024/813156